“truth is ours"

The CoPI Avatars. Download & use as your avatar to promote the Truth.

The Report will include contributions from individuals & groups from different parts of the Maldives, through different mediums of expression.

The Report will include contributions from individuals & groups from different parts of the Maldives, through different mediums of expression.

Commission of Public Inquiry Report to be released soon. The report will include, CD & Poster. If you like to Pre-Order pls. send your name and and contact details to our email, xopi@gmail.com

Commission of Public Inquiry Report to be released soon. The report will include, CD & Poster. If you like to Pre-Order pls. send your name and and contact details to our email, xopi@gmail.com

އެގްޒިބިޝަން އޮފް ޕަބްލިކް އިންކުއެރީ (ޒޯޕީ) ހުޅުވައިފި

6 އަދި 7 ފެބްރުއަރީގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތަކުގެ ސަބަބުން ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގެން ސަބަބުތައް އާއްމު ރައްޔިތުން ތަހުގީގުކޮށް ހުށަހަޅާ އެގްޒިބިޝަނެއް އެމްޑީޕީން ހުޅުވައިފިއެވެ. އެގްޒިބިޝަން ހުޅުވައިދެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ނަޝީދެވެ.

އެގްޒިބިޝަން އޮފް ޕަބްލިކް އިންކުއެރީ (ޒޯޕީ)ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މިއެގްޒިބިޝަން އޮންނާނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 27، 28 އަދި 29 ވަނަ ދުވަހު މާލޭ ސޓީ ހޯލްގައެވެ.

6 އަދި 7 ފެބްރުއަރީގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައް އަދި ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން މަޖުބޫރުވީ ސަބަބުތަކާއި ބަގާވާތަށް ފަހު ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވެފައިވާ މިންވަރު މި އެގްޒިބިޝަނުން ދައްކުވާދީފައިވެއެވެ. ގްރޫޕް އަދި ވަކިން  ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ހުޅުވާލާފައިވާ މިއެގްޒިބިޝަންގައި  ފޮޓޯ، ވީޑިއޯ، ލިޔުން، އިންސްޓޮލޭޝަން، ލައިވް ޕާފޯމެންސްގެ އައިޓަމްތައް ހުށަހަޅައިދޭނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ ޝުއޫރު ފާޅުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އޯޕަން މައިކެއް އެގްޒިބިޝަންގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެއެވެ.

item brief, program, installation

item brief, program, installation

item brief, program, video installation. 

item brief, program, video installation. 

Glitch item brief, program, video 

item brief, program

item brief, program

brief

brief